Alevi Haber Ajansi – PİRHA

Didim Cemevi yaz konserlerinin ilkini gerçekleştirdi

16 Temmuz 2019 - 10:40 pirha.net
Didim Cemevi yaz konserlerinin ilkini gerçekleştirdi
386 views
16 Temmuz 2019 - 10:40

PİRHA- Didim Ce­me­vi’nde ge­le­nek­sel yaz kon­ser­le­ri­nin ilki ce­me­vi bah­çe­sin­de ya­pıl­dı. Ce­me­vi­nin yaz se­zo­nun­da dü­zen­le­di­ği ilk kon­ser­de Telli Kılıç ve Murat Kılıç sahneye çıktı. 

Kon­ser ön­ce­si kısa bir ko­nuş­ma yapan Ce­me­vi Baş­ka­nı Hü­se­yin İlhan, ya­pı­lan kon­ser­ler­den elde edi­len ba­ğış­la­rın ce­me­vi ta­ra­fın­dan burs ve­ri­len 50 kadar öğ­ren­ci­ye git­ti­ği­ni be­lirt­ti ve bu ba­ğış­lar için ce­me­vi lo­go­lu ürün­ler­den satın alın­ma­sını is­tedi.

Didim Taş­bu­run mev­ki­in­de ku­rul­ma­sı is­te­nen Su Ürün­le­ri Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si­ni de dile ge­ti­re­rek, ce­me­vi ola­rak her zaman do­ğa­yı talan eden­le­rin kar­şı­sın­da du­ra­cak­la­rı­nı be­lirt­ti.

“KONSERLER DEVAM EDECEK”

Hü­se­yin İlhan, bu kon­ser­le­rin spon­sor­lar yar­dı­mıy­la ya­pıl­dı­ğı­nı, ilki dü­zen­le­nen kon­se­rin Diş He­ki­mi Melih Sür­me­li’nin kat­kı­la­rıy­la yapıldığını be­lir­te­rek yaz bo­yun­ca ya­pı­la­cak kon­ser­le­rin­ de spon­sor­lar yar­dı­mıy­la ya­pı­la­ca­ğı­nı be­lirt­ti.
Spon­sor­ları olan Melih Sür­me­li’nin Didim’de diş he­kim­li­ği­ yap­tı­ğı­nı, ce­me­vi fa­ali­yet­le­rini ve bu­ra­da­ki kül­tü­rel ça­lış­ma­la­rı hep des­tek­le­di­ği­ni ve des­tek­le­me­ye devam ede­ce­ği­ni be­lir­te­rek kon­se­re emeği ge­çen­le­re te­şek­kür etti.

Kon­ser ön­ce­si, Genç İş Adam­la­rı Der­ne­ği Yö­ne­tim Ku­ru­lu üyesi Cen­giz Kı­zıl­dağ, Çorum Hacı Bek­taş Veli Ana­do­lu Kültür Vakfı ve Alevi Kül­tür Mer­ke­zi da­ya­nış­ma ge­ce­sin­de der­nek ola­rak açık ar­tır­ma ile alı­nan Arif Sağ’ın bağ­lanma­sı­nı Didim Ce­me­vi adına Baş­ka­nı Hü­se­yin İlhan’a he­di­ye etti.

Ar­dın­dan sah­ne­ye davet edi­len sa­nat­çı Telli Kılıç ve Murat Kılıç kon­se­ri­ne baş­la­dı ve Ce­me­vi bah­çe­si­ne gelen Di­dim­li­ler gö­nül­le­rin­ce eğ­len­di­ler ve türküler din­le­di­ler.

Didim Ce­me­vi yaz kon­ser­le­ri, 23 Tem­muz­da Gül­ten Benli, 12 Ağus­tos’ta Ser­vet Ko­ca­ka­ya, 23 Ağus­tos’ta Metin Kemal Kah­ra­man ile devam edecek.

PİRHA/DİDİM

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
Yorum Yok

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

© 2019 pirha